כללי

האתר ZEBOOL (מנוהל על ידי סוכן ביטוח סטשובר אורן) תחת הדומיין zebool.co.il (להלן “האתר“) הינו אתר המשמש להשוואת מחירי ותנאי פוליסות ביטוח נסיעות של החברות השונות כפי שהחברות מפרסמות את הפוליסות באתריהם. האתר מציג את רוב חברות הביטוח המובילות בישראל בתחום ביטוח הנסיעות. בנוסף, האתר מאפשר לגולשים לאחר בחירת חברת הביטוח, לעבור לרכישה ישירה של הביטוח הנדרש בטופס רכישה מכוון של חברת הביטוח הפועל תחת אחריותם ותפעולם הבלעדית.
הגולש באתר לכל צורך ובכל דרך ואמצעי (להלן “המשתמש“) מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים להלן על כל סעיפיהם (להלן “תנאי השימוש“) טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת לאמור בתנאי השימוש.
הסכמה לתנאי השימוש הנה תנאי יסודי ומקדים לשימוש באתר. תנאי השימוש מופיעים באתר באופן ברור ומוצהר ונגישים למשתמש מכל דפי האתר. יודגש כי תנאי השימוש מהווים בסיס לכל התדיינות משפטית או אחרת או כל טענה בעניין השימוש באתר או המידע המוצג באתר.
מערכת היחסים בין המשתמש ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (להלן “צוות האתר“) מוגדרת אך ורק על פי תנאי השימוש להלן ובכפוף לדין. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טלפון חכם וכיוצ”ב) ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים לפני כל שימוש באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. תאריך עדכון אחרון: 1 בספטמבר 2019.
תנאי השימוש באתר zebool.co.il
מנהלי האתר ובעליו לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, אופן הצגתם, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על שיקולים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר. השימוש באתר ו/או בכל מידע המופיע באתר הוא מידע כללי בלבד והשימוש בו ו/או הסתמכות עליו בקשר עם ביצוע כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע המצוי באתר, כולו או מקצתו, עיצוב האתר, כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר - הינו של האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של בעלי האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של מפעילי האתר בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של מפרסמים כאמור, בכתב ומראש.
מנהלי האתר רשאים להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר.
המידע הכלול באתר הינו מידע המוגש, כשירות לנוחות הגולש ובכל מקרה אינו בא במקום או להחליף מידע מוסמך מסוכן ביטוח מורשה ו/או כל גורם ו/או גוף ו/או רשות מוסמכת לפי המקרה. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הכלול באתר, אינו בבחינת ייעוץ ו/או המלצה בכל צורה שהיא, לרכישת מוצר כלשהוא, ואין לראות בו ככזה.
כל תכני האתר או השימוש באתר ו/או במידע, מובא (AS IS) ומפעילי האתר אינם ולא יהיו אחראים במישרין ו/או בעקיפין לדיוקם ו/או עדכונם. אין ולא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תוכן המידע הכלול באתר, תכונות השימוש, המגבלות ו/או כל תכונה אחרת של האתר ו/או כל תוצאה ישירה ו/או עקיפה של השימוש באתר כולו או חלקו. השימוש, איפוא, במידע, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, הינו ויהיה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

חל איסור מוחלט לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין ו/או בניגוד לתקנת הציבור.
משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. משתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
שירותי האתר יינתנו בכפוף למסירת פרטי התקשרות וזיהוי שיאפשרו יצירת קשר והתאמת פוליסות הביטוח המוצעות על ידי האתר. מידע זה עשוי לכלול בין היתר: שם פרטי ושם משפחה, גיל, תאריך לידה, כתובת דוא”ל פעילה ונגישה, מספר טלפון פעיל וזמין, מצב רפואי, היסטוריה רפואית, תאריכי טיסה, יעדי טיסה ועוד.
המשתמש איננו חייב למסור מידע זה, אך אי מסירת המידע במלואו או מסירת פרטים שגויים עשויה להשפיע על איכות ונכונות שירותי האתר ו/או לפגוע בדיוק הצעות המוצגות באתר ו/או לגרום לחוסר התאמה בין הנתונים המוצגים באתר לתנאים והמחירים כפי שמפורסמים על ידי חברות הביטוח ו/או לגרום לכך שפוליסת הביטוח לא תכסה את המשתמש במידת הצורך.
באתר ישנן שאלות הצהרת בריאות שונות בהתאם לדרישות חברות הביטוח השונות לצורך הצגת הצעות המחיר. הצהרות אלו אינן מחייבות ונועדו על מנת לאפשר חישוב מחיר הפוליסה המשוער. הצהרות בריאות ינתנו בנוסף בעת רכישת הפוליסה באתר חברת הביטוח. אך ורק הצהרות הבריאות כפי שמולאו בטופס ההזמנה של חברת הביטוח יהיו תקפות לכל דבר ועניין. המחיר והכיסוי של פוליסת הביטוח, ללא קשר למוצג באתר, יהיו לפי שיקול דעתן הבלעדי של חברות הביטוח. חברות הביטוח שומרות לעצמן את הזכות לתוספת מחיר החרגה או אי מתן כיסוי לפי שיקול דעתן.
האתר מציג את חישובי הצעות המחיר של החברות השונות על פי המחירונים המפורסמים על ידי חברות הביטוח השונות ועל פי הנתונים המופיעים באתרי חברות הביטוח. חברות הביטוח שומרות לעצמן את הזכות לשנות את המחיר מבלי להודיע לצות האתר ועל כן יכול להיות אי דיוק ואי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין המחיר הסופי שיתקבל בעת הזמנת השירות בחברת הביטוח. המחיר הסופי שיקבע עי החברות הוא המחיר הקובע בלבד ואין לראות את המחיר המוצר באתר כמחייב בכל דרך שהיא. מחירי הפוליסות השונות המוצגות באתר, הכיסויים המתלווים וכל תנאי הביטוח המוצגים הינם לצורך השוואה בלבד ואינם מחייבים את חברות הביטוח ואת מפעילי האתר.
השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא זה אשר מבקש לרכוש פוליסת ביטוח עבורו בלבד, כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע”י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה אלא לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או על פי מינוי או מיופה הכוח כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 לפי העניין (להלן “הנציג“) בתנאי השימוש בזאת ובכפוף להסכמת הנציג לשימוש באתר על פי תנאי השימוש. כל פעילות שתבוצע באתר ע”י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.

לאחר מסירת המידע ע”י המשתמש, ככל שלא תהיינה בעיות חריגות, יופנה המשתמש לביצוע הזמנת הפוליסה ישירות בטופס ההזמנה של חברות הביטוח. ככל שחברת הביטוח תאשר את הפוליסה, תונפק למשתמש פוליסת הביטוח. פוליסת הביטוח תשלח לכתובת הדוא”ל שתימסר ע”י המשתמש.
האחריות על הנפקת פוליסת הביטוח, שליחת הפוליסה ללקוח וכל המידע הקשור ברכישת פוליסת הביטוח הינה של חברת הביטוח. האתר אינו אחראי על שליחת פוליסת הביטוח אל המשתמש.
יובהר כי זמני הנפקת הפוליסה תלויים גם בצדדים שלישיים ובשעות הפעילות של חברו הביטוח ועל-כן לעיתים יתכנו עיכובים בהנפקת הפוליסה. הפוליסה תכנס לתוקף רק החל ממועד קבלת הפוליסה מחברת הביטוח אצל המשתמש.
רק התנאים הנקובים בפוליסה, לרבות המחיר הנקוב בה, כפי שהתקבלו אצל המשתמש הם התנאים המחייבים. במקרה של סתירה בין המוצג באתר לבין תנאי הפוליסה, תנאי הפוליסה בלבד קובעים.
גלישה באתר
הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, תוכן וכל חומר אחר אשר מוצג באתר נמצאים בבעלות האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם.
המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות או דומות להן:
להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו.
לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בפרטיות, בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר שלא במסגרת שימוש פרטי סביר לצרכים אישיים בלבד.
על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תנאי השימוש אלו או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר בטלפון 0548088400 או בדואר אלקטרוניinfo@zebool.co.il
צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
צוות האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר האתר נוקט צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, תוכנות מזיקות או זדוניות, תוכנות ריגול, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כלפיו כל תביעה, טענה או דרישה כלשהי לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.
צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל עת. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל בין אם כתוצאה מתקלה טכנית, בין אם כתוצאה מתקלה בצד שלישי ובין אם כתוצאה מפעולות תחזוקה ועדכון. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של צוות האתר בכל אמצעי המדיה , לעניין התכנים ושירותים הנכללים בו.
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. האחריות לנתונים שהוקלדו על ידי המשתמש הינה באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מופנה לקרוא את פוליסת הביטוח לפני יציאתו לחו"ל שהונפקה ו/או תונפק לו במלואה ורק האמור בפוליסת הביטוח יחייב גם במקרה של סתירה ו/או טעות בנתונים המוצגים באתר לעומת האמור בפוליסה אשר הונפקה.
צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכני האתר. רק האמור בפוליסת הביטוח מחייב.
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להסיר ו/או להוסיף (להלן “השינויים“) תכנים, מוצרים ושירותים הניתנים באתר, לרבות האמור בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינויים כאמור, יהיו כפופים לאותם שינויים.
תנאי שימוש אלו באים להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תנאי השימוש עלולים להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.
פרסומות, דיוור, עוגיות וקישורים חיצוניים
שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר כפי שיתואר להלן.
סימון המשתמש באתר כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא”ל, מסרונים, ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו מראש למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לדוא”ל האתר בכתובת info@zebool.co.il או להשיב במסרון חוזר עם המילה “הסר” ככל שדבר הפרסומת נשלח באמצעות מסרון. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע לאחר קבלת הודעת הסרה אצל צוות האתר. באחריות המשתמש לוודא את קבלת הודעת ההסרה אצל צוות האתר.
המשתמש מסכים ומאשר כי הוא מודע לכך שבכניסת המשתמש לאתר נשלחת “עוגייה” (Cookie) למחשב המזהה את הדפדפן של המשתמש בצורה ייחודית. האתר משתמש בעוגיות מטעם האתר ולעיתים מטעם צד שלישי (לדוגמא גוגל) לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בדבר תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד ולא תשמע כל טענה בעניין זה כלפי האתר.

אבטחת מידע

צוות האתר יעשה כל שביכולתו, וינקוט באמצעים סבירים העומדים לרשותו, על מנת לאבטח את המידע שיימסר על ידי המשתמשים באתר. למרות זאת, במידה ומידע שנמסר באתר ייפרץ ו/או יגיע לידיהם של צדדים שלישיים שאינם מורשים לקבלתו, על אף הפעולות שננקטו על ידי צוות האתר כדי למנוע זאת, צוות האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא שייגרם כתוצאה מאירוע זה.
מדיניות פרטיות

הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך מתן שירותי האתר.
המשתמש מאשר לאתר כי ניתן לעשות שימוש במידע שמסר לאתר, לרבות העברתו לצדדים שלישיים, כגון חברות ביטוח וסוכני ביטוח אחרים, וזאת לצורך שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות ביצוע ההזמנה והנפקת פוליסת הביטוח ו/או יצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך ו/או שליחת מידע ועדכונים ביחס לאתר ו/או ביחס למידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים נוספים בתחום הביטוח ו/או הפיננסים ו/או לכל מטרה אחרת, והכל בכפוף להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
המשתמש מאשר כי הוא מוסר את המידע אודותיו מרצונו ובהסכמתו וידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למוסרו. המידע שיימסר אודות המשתמש בהווה ובעתיד במסגרת התקשרותו עם האתר, יישמר במאגר הלקוחות של האתר למטרות שמירת קשר, דיוור ישיר, גבייה, תפעול, שיווק, ניהול ומכירה לכל סוגי הביטוח, לרבות פנסיה, גמל, השתלמות, השקעות, קבלת שרות, עדכונים, הצעות למוצרי ביטוח ומעקב אחר תביעות. המשתמש מאשר כי ייתכן ומידע זה יעבור אל סוכנויות ביטוח העובדות בשת”פ עם האתר, למטרת שיווק ומכירת מוצרים נוספים ומשלימים. המשתמש מאשר כי ידוע לו שלעדכון פרטים ו/או הסרה מרשימת הדיוור בכל עת, ניתן ליצור עם צוות האתר קשר בטלפון 0548088400 או בדואר אלקטרוני info@zebool.co.il
בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי, לרבות חיתוכים ועיבודים, שיימסר ע”י משתמש באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלו באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות את המשתמש באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכיוצ”ב.
בכל מקרה, האתר לא ייחשב למפר התחייבות לפרטיות או לפוגע בפרטיות המשתמש, בשל כל מידע העלול כדי לזהות או להתחקות אחר המשתמש בעת שימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ו/או מחשב.
לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, המשתמש, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות מורשה בכתב ו/או נציג, רשאי לעיין בכל מידע המוחזק אודות המשתמש באתר. לצורך עיון כאמור, המשתמש מתבקש ליצור קשר עם האתר באמצעות דוא”ל האתר בכתובת info@zebool.co.il
הפרת תנאי השימוש

המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את צוות האתר וכל גורם מטעמו או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ו/או לפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תנאי השימוש, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ו/או פיצוי באותו עניין.
ברירת הדין ושונות

הדינים אשר יחולו על תנאי השימוש הם אך ורק דיני מדינת ישראל בלבד.
סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
במקרה בו מי מסעיפי תנאי השימוש יימצא כבטל או בלתי חוקי, הדבר לא ישפיע על שאר האמור בתנאי השימוש.
המשתמש מוזמן לעמוד בקשר עם צוות האתר בנוגע לתנאי השימוש. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין תנאי השימוש בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עם צוות האתר קשר בטלפון 0548088400 או בדואר אלקטרוני info@zebool.co.il
תנאי השימוש באתר נכתבו בלשון זכר, אך האמור בו מתייחס לשני המינים.

שם פרטי
דואר אלקטרוני
שם משפחה
טלפון
איך אפשר לעזור?
שלח הודעה
שולח...
קצת סבלנות...ההודעה נשלחת ברגעים אלו.
הודעה נשלחה!
אחד מנציגנו יחזור אליך בקרוב